Навчальний процес

Навчання в Дніпропетровському гуманітарному університеті здійснюється у відповідності до затвердженого Положення про організацію освітнього процесу та базується на стандартах освітньої діяльності, стандартах вищої освіти та інших актах  законодавства України з питань вищої освіти.

Університет на підставі освітньо-професійної (освітньо-наукової)  програми за кожною спеціальністю розробляє навчальний план, окремо для кожної з форм навчання (денної та заочної).

Нормативні терміни навчання за освітніми програмами підготовки становлять:

бакалаврів за очною (денною) формою навчання − три роки та десять місяців, за скороченою програмою – не більше двох років та десяти місяців;

бакалаврів за заочною формою навчання − чотири роки та шість місяців, за скороченою програмою – не більше трьох років та шести місяців;

магістрів за очною (денною) та заочною (дистанційною) формою навчання – один рік та шість місяців;

спеціалістів за очною (денною) та заочною (дистанційною) формою навчання – не більше року.

Навчальний рік складається з двох семестрів. По закінченню кожного семестру здійснюється семестровий контроль за кожною навчальною дисципліною, що проводиться у формі заліку або екзамену, загальна кількість яких за рік складає не більше шістнадцяти.

Освітній процес в університеті здійснюється за такими формами:

– навчальні заняття (лекція, семінарське, практичне, лабораторне, індивідуальне заняття, консультація);

– самостійна робота;

– практична підготовка;

– контрольні заходи.

Графік навчального процесу для денної форми навчання включає чотири дні на тиждень. Заняття розпочинаються о 9:00. Розкладом передбачено по три пари на день. Як правило, о 13:30 студенти закінчують навчання. 

Заочна форма навчання передбачає організацію протягом навчального року навчально-екзаменаційних сесій з розкладом занять, як правило, з 14:00 до 20:00. Сесія для заочної форми навчання — це частина навчального року, протягом якої здійснюються всі форми навчального процесу, передбачені навчальним планом (навчальні заняття: лекції і практичні, семінарські та індивідуальні заняття і контрольні заходи). Міжсесійний період для заочної форми навчання — це частина навчального року, протягом якої здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача. Основною формою роботи студента над засвоєнням навчального матеріалу є виконання ним контрольних робіт та індивідуальних завдань. Організація навчання за заочною формою під час сесій і в міжсесійний період здійснюється відповідно до графіка навчального процесу, що затверджується в порядку, визначеному університетом, і доводиться до відома студентів перед початком навчального року. Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіка навчального процесу довідкою–викликом встановленої форми. Довідка–виклик є підставою для надання додаткової оплачуваної відпустки студентам, які виконали навчальний план за попередню сесію.

Навчальний процес забезпечують досвідчені науково-педагогічні працівники, що у 80% мають наукові ступені та вчені звання. Одночасно з одержанням теоретичної підготовки студенти денної форми навчання напротязі усього періоду навчання проходять навчальні та виробничи практики на підприємствах і в організаціях, установах, з якими укладено відповідні угоди. Також студенти мають нагоду проходити професійні стажування за кордоном.

Бібліотечний фонд на 100% забезпечую потребу у навчально-довідковій літературі за кожною спеціальністю. Вільний доступ до електронної бази та каталогів бібліотечних джерел, забезпеченість періодичними виданнями за фахом, а також наявність персональних комп'ютерів та Інтернет у читальній залі (+Wi-Fi), дають можливість здобувачам вищої освіти здійснювати якісну підготовку до занять та отримання вичерпної інформації при опрацюванні навчальних завдань.

 

Кожна навчальна група має свою аудиторю, яка закріплюється за нею на весь термін навчання.

Особливістю навчання в Дніпропетровському гуманітарному університеті є можливісь одночасного навчання на двох формах (денна та заочна) за обраними спеціальностями.