порядок переведення студентів з вищих навчальних закладів та поновлення відрахованих осіб до ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Процедура переведення студентів та поновлення відрахованих осіб до закладів вищої освіти (далі -ЗВО) здійснюється на підставі  Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15.07.1996р.

Особи, які навчаються (навчались) у акредитованих вищих навчальних закладах можуть бути переведені (поновленні) на навчання до ЗВО з оплатою за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу. Розгляд заяв студентів та осіб, відрахованих з вищих навчальних закладів, щодо їх переведення та поновлення на навчанні, заяв студентів, які отримали академічну відпустку, про допуск до навчання після її завершення, повинен проводитися у терміни і в порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».

переведення

Переведення студентів з інших вищих навчальних закладів здійснюється у канікулярний період.

Заяви приймаються сесійно в період з 1 липня по 29 серпня та з 15 грудня по 12 лютого поточного навчального року.
Розгляд заяв  відбувається до початку чергового навчального семестру.
При розгляді заяв враховується правильність оформлення документів, наявність вакантних місць ліцензованого обсягу відповідного напряму підготовки (спеціальності)  та академічна різниця.

Переведення студентів на перший курс за освітнім рівнем бакалавра - забороняється.

Переведення студентів з одного вишого навчального закладу до іншого незалежно від форми навчання, спеціальності (напряму підготовки) здійснюється за згодою ректорів обох вищих закладів освіти.
Переведення студентів, які навчаються за освітнім ступенем «Магістр» з однієї спеціальності на іншу не допускається.

Покроковий алгоритм переведення з іншого ВНЗ

Крок 1

В першу чергу переконайтеся в наявності вакантних місць за відповідною освітньою програмою відповідної форми навчання на відповідному (бажаному - остаточно визначається після встановлення академічної різниці) курсі навчання в ДГУ.

Крок 2

Зробіть копії наступних документів:

• копію оформленої належним чином навчальної картки студента (за весь період навчання до моменту переведення з обов’язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, залікових кредитів, передбачених на їх вивчення, та форм контролю), завірена гербовою печаткою вищого навчального закладу, в якому навчається студент (у разі її відсутності - копія залікової книжки студента);
• копію додаткових документів, що підтверджують причини переведення (за умови наявності таких);
• копію паспорта та ідентифікаційного коду (з пред’явленням оригіналів).

Крок 3

Завітайте до приймальної комісії ЗВО (попередньо зателефонувавши) з копіями документів (крок 2) та оригіналом заяви на ім’я ректора вищого навчального закладу, в якому навчається студент, з відповідним записом про згоду на переведення, скріпленим печаткою.

У приймальній комісії звірять вивчені вами навчальні дисципліни з навчальним планом освітньої програми, на яку ви плануєте перевестися, і зроблять висновки про можливість переведення.

Крок 4

На підставі висновку про можливість переведення (із зазначенням спеціальності, форми навчання та семестру, з якого особа допускається до занять) подайте заяву на ім’я ректора ДГУ про надання дозволу на переведення.

Крок 5

В разі позитивного рішення розгляду заяви, ректором ЗВО видається наказ,  згідно з яким студент допускається до занять, а до вищого навчального закладу, в якому студент попередньо навчався спрямовується запит на отримання його особової справи (наручно самим студентом або поштою).
Ректор вищого закладу освіти, в якому студент навчався раніше, отримавши запит, видає наказ про відрахування студента у зв'язку з його переведенням до іншого вищого навчального закладу і в тижневий термін пересилає особову справу студента на адресу ЗВО.

    Крок 6 

Після видання наказу про відрахування студента з попереднього вищого навчального закладу та отримання особової справи, видається наказ ректора ЗВО про зарахування студента.

Вітаємо - Ви студент !

поновлення

Поновлення відрахованих студентів з вищих навчальних закладів здійснюється у канікулярний період.

Заяви приймаються сесійно в період з 1 липня по 29 серпня та з 15 грудня по 12 лютого поточного навчального року.

При розгляді заяв враховується правильність оформлення документів, наявність вакантних місць ліцензованого обсягу відповідного напряму підготовки (спеціальності)  та академічна різниця.

Поновлення студентів на перший курс — забороняється.

Поновлення відрахованих осіб до складу студентів ЗВО здійснюється ректором незалежно від тривалості перерви в навчанні, причини відрахування, трудового стажу і форми навчання з врахуванням здатності претендента успішно виконувати графік навчального процесу, за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

Поновлення на навчання студентів, які навчалися за освітнім ступенем «Магістр», здійснюється виключно на ту ж спеціальність за якою здійснювалась підготовка.

Поновлення осіб, які відраховані з освітнього ступеня «Магістр» можливе тільки на другий (третій) семестр, за умови повного виконання навчальної програми першого семестру або ліквідації академічної різниці.

Покроковий алгоритм поновлення на навчання

Крок 1

В першу чергу переконайтеся в наявності вакантних місць за відповідною освітньою програмою відповідної форми навчання на відповідному (бажаному - остаточно визначається після встановлення академічної різниці) курсі навчання в ДГУ.

Крок 2

Зробіть копії наступних документів:

• копію академічної довідки (з пред’явленням оригіналу) ;
• копію додаткових документів, що підтверджують причини поновлення (за умови наявності таких);
• копію паспорта та ідентифікаційного коду (з пред’явленням оригіналів).

Крок 3

Завітайте до приймальної комісії  ДГУ (попередньо зателефонувавши) з копіями документів (крок 2) та оригіналом академічної довідки, виданої вищим навчальним закладом, в якому навчався студент.

У приймальній комісії (або навчально-методичному відділі) звірять вивчені вами навчальні дисципліни з навчальним планом освітньої програми, на яку ви плануєте поновитися, і зроблять висновки про можливість поновлення на навчання.

Крок 4

На підставі висновку про можливість поновлення (із зазначенням спеціальності, форми навчання та семестру, з якого особа допускається до занять) подайте заяву на ім’я ректора ЗВО про надання дозволу на поновлення.

    Крок 5

При позитивному розгляді заяви претендент на поновлення допускається до ліквідації академічної різниці та до занять, про що видається відповідний наказ ректора ЗВО.

Вітаємо - Ви студент!