Презентація спеціальності "психологія"

Психолог у будь-якій сфері соціальної практики виконує специфічні функції, володіє певним рівнем розвитку професійної майстерності та відповідно розвиненою системою знань, вмінь та навичок.

До основних професійних вмінь, виходячи з головних видів діяльності психолога, відносять:

- дослідницькі вміння – вміння виокремлювати психологічну проблему; організовувати та проводити психологічне дослідження; обробляти, аналізувати та узагальнювати отримані результати, робити висновки;

- комунікативні вміння – вміння спілкуватися та взаємодіяти з іншими людьми; встановлювати та підтримувати контакти з оточуючими, сприймати та розуміти особливості особистості інших; вміння співпереживати, аналізувати власну поведінку, керувати власним емоційним станом і процесом спілкування; вміння аргументувати та переконувати;

- дидактичні вміння – вміння продуктивно навчати, забезпечувати розвиток і корекцію діяльності особистості та колективу; здійснювати вибір і реалізацію ефективних моделей, алгоритму і технології діяльності; організовувати соціально-психологічну роботу і особисто брати участь у проведенні адекватних заходів;

- діагностичні вміння – вміння методично правильно проводити анкетування, тестування, заходи психологічної корекції та інших впливів на людину; використовувати психологічний інструментарій, адекватний задачі та особливостям праці персоналу; інтерпретувати результати психодіагностики, виявляти властивості особистості і можливості її продуктивної діяльності;

- проектувальні та корекційні вміння – володіння конкретними методами та методиками психологічної корекції; вміння чітко визначати мету, коло завдань корекційної роботи, вибирати її стратегію та тактику; розробляти та реалізовувати корекційні програми; формувати позитивну «Я-концепцію» у клієнта, самоаналіз і адаптацію до нових реальних умов; здійснювати первинну профілактику алкоголізму, наркоманії та інших шкідливих звичок людини; проводити психологічну експертизу та реабілітацію людини; консультувати керівників і працівників установ з питань використання психології з метою ефективної організації виробничої діяльності.

Професійна психологічна освіта містить у собі як теоретичні, так і практичні компоненти. Зміст професійної підготовки психолога визначається програмою, яка розробляється відповідно до Державних стандартів освіти за даною спеціальністю.

Програма підготовки психологів передбачає на першому етапі отримання студентом після чотирьох років навчання ступіня «бакалавр психології», що забезпечує загальну психологічну освіту. На другому етапі після закінчення магістратури психолог отримує ступінь «магістр психології». У 2016 році в Україні вцілому, та в Дніпропетровському гуманітарному університеті зокрема, востаннє здійснюється набір на освітні програми рівня «спеціаліст».

Підготовка психологів включає вивчення значної кількості дисциплін: дисципліни фундаментальної психології, методологію та методи психологічного дослідження, дисципліни прикладної психології та практичної психології, педагогічні дисципліни. Разом з обов’язковими є дисципліни, що викладаються студентам за їх вибором, виходячи з обраної спеціалізації:

Психологія праці та управління

Практична психологія

Педагогічна психологія

Медична психологія


До дисциплін фундаментальної психології відносять такі дисципліни, як вступ в психологію, загальна психологія, зоопсихологія і порівняльна психологія, історія психології, диференціальна психологія, психологія особистості, соціальна психологія, вікова психологія. Під час їх вивчення психолог отримує загальну психологічну освіту, яка необхідна в будь-якій сфері його діяльності.

Знання з методології та методів психологічного дослідження набуваються студентами під час вивчення таких предметів, як експериментальна психологія, математичні методи в психології, психологічний практикум, психодіагностика. Студенти навчаються організовувати та проводити психологічне дослідження, обробляти, аналізувати та узагальнювати його результати, робити висновки, готувати наукові звіти.

До дисциплін прикладної психології належать: клінічна психологія, педагогічна психологія, психологія праці та психологія управління. Психодіагностику, психологічне консультування, психотерапію, спеціальну психологію та психокорекцію відносять до дисциплін практичної психології. При їх вивченні студенти отримують знання з розв’язання проблем в певних сферах своєї діяльності.

Вивчення педагогіки та методів викладання психології, тобто педагогічних дисциплін, спрямовано на підготовку психологів до викладання психології в різних навчальних закладах освіти.

До програми навчання входить також підготовка курсових і дипломних робіт, проходження практики та стажування.

Основними видами практики студентів є ознайомча, навчальна та переддипломна (або стажування). Ознайомча практика має за мету отримання первинних знань про професію, ознайомлення з завданнями психолога в організаціях та закладах. Навчальна практика проводиться за профілем спеціалізації, а переддипломна є етапом, що завершує навчання, і проводиться після засвоєння студентом теоретичної і практичної програм навчання.

Окрім навчальних занять в університеті проводяться різні види позааудиторної роботи ( участь у наукових гуртках, в роботі студентських наукових конференцій та міжнародних студентських асоціаціях).  Вона підтримується на всіх рівнях організації навчального процесу, оскільки позааудиторна активність студентів сприяє професійному становленню майбутнього фахівця-психолога.

Випускники університету, які мають кваліфікацію «бакалавр психології», згідно зі спеціалізацією будуть переважно працювати на підприємствах і в установах різних форм власності, в органах державного управління та консультативних фірмах в таких галузях народного господарства як:  освіта,  охорона здоров’я, соціальне забезпечення,  фізична культура,  наука та наукове обслуговування,  об’єднання громадян. При цьому бакалавр психології може обіймати посади, які не вимагають поглиблених професійних знань, складної дослідницької роботи і які орієнтовані переважно на вирішення стереотипних задач діяльності.

Спеціаліст-психолог (магістр) може обіймати посади, які вимагають проведення самостійних досліджень, прийняття складних рішень, володіння поглибленими професійними знаннями для вирішення здебільшого діагностичних та евристичних задач.

Підготовлений спеціаліст-психолог може обіймати такі посади (за Державним класифікатором професій):

- психолог;

- науковий співробітник (з психології);

- консультант медико-психолого-педагогічної комісії;

- завідувач центру;

- головний консультант (керівник головного підрозділу);

- менеджер з персоналу;

- фахівець в галузі праці та зайнятості населення;

- фахівець з вирішення конфліктів у побутовій сфері;

- соціальний робітник, інспектор із соціальної допомоги;

- педагог-валеолог, методист-валеолог;

- викладач вищого навчального закладу;

- консультант із суспільно-політичних питань та інше.

Кожен випускник Дніпропетровського гуманітарного університету має відповідну сукупність знань для виконання обов’язків на високому професійному рівні.